Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111ประกาศจากโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

84ประกาศจากโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ่านต่อ>>

Post : 2021-08-30
ประกาศโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

77ประกาศโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ่านต่อ>>

Post : 2021-08-18
ประกาศจากโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

235ประกาศจากโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ อ่านต่อ>>

Post : 2021-07-16
สถานการณ์ covid 19 รพ.สุวรรณภูมิ 11 กค 2564

89สถานการณ์ covid 19 รพ.สุวรรณภูมิ 11 กค 2564 อ่านต่อ>>

Post : 2021-07-11
?> ?> ?> ?>
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563

168โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563 อ่านต่อ>>

Post : 2020-11-26
ประชุมพัฒนาความรู้กฎหมายให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

496วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประชุมพัฒนาความรู้กฎหมายให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมมาลัย อ่านต่อ>>

Post : 2020-07-23
ประกาศโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ : มาตรการลดความเสี่ยงการระบาดไวรัสโคโรนา 2019

290จัดให้มีบริการนำส่งยาถึงบ้านในกลุ่มผู้ป่วยโรคเริ้อรัง ที่มีนัดมาโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563 อ่านต่อ>>

Post : 2020-04-20
การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอกดตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรรภูมิ

202การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอกดตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรรภูมิ อ่านต่อ>>

Post : 0000-00-00


นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายชั้นนำ ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บุคลากรมีความสุข

พันธกิจ

- ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ(4M)
- สร้างขวัญกำลังใจบุคลากรให้มีความสุขและภูมิใจ
- พัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย
- พัฒนาสุขภาพภาคประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ข้อมูลหน่วยงาน

- ข้อมูลหน่วยงาน
- ประวัติความเป็นมา
- โครงสร้างหน่วยงาน
- ทำเนียบผู้บริหาร
- อำนาทหน้าที่
- ยุทธศาสตร์ - แผนปฎิบัติราชการ แผนงานโครงการประจำปี


ข้อมูลการให้บริการ


myhost