Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563

168โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563 อ่านต่อ>>

Post : 2020-11-26
ประชุมพัฒนาความรู้กฎหมายให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

496วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประชุมพัฒนาความรู้กฎหมายให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมมาลัย อ่านต่อ>>

Post : 2020-07-23
ประกาศโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ : มาตรการลดความเสี่ยงการระบาดไวรัสโคโรนา 2019

290จัดให้มีบริการนำส่งยาถึงบ้านในกลุ่มผู้ป่วยโรคเริ้อรัง ที่มีนัดมาโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563 อ่านต่อ>>

Post : 2020-04-20
การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอกดตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรรภูมิ

202การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอกดตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรรภูมิ อ่านต่อ>>

Post : 0000-00-00
?> ?> ?> ?>
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการให้บริการแพทย์แผนไทยในชุมชน ปี 2563

224 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการให้บริการแพทย์แผนไทยในชุมชน ปี 2563 อ่านต่อ>>

Post : 2020-03-12
ประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562

153ประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ>>

Post : 2019-06-25
ประชุมชี้แจงให้ความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริต

443ประชุมชี้แจงให้ความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติระดับอำเภอสุวรรณภูมิ ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมมาลัยทอง โรงพยาบาลสุวร อ่านต่อ>>

Post : 2019-04-24
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ( หลักสูตร 1 วัน )

1021เมื่อ 23 พ.ค 62 . เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ( หลักสูตร 1 วัน ) นำทีมโดย พญ. วิชช อ่านต่อ>>

Post : 2019-05-24


นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายชั้นนำ ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บุคลากรมีความสุข

พันธกิจ

- ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ(4M)
- สร้างขวัญกำลังใจบุคลากรให้มีความสุขและภูมิใจ
- พัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย
- พัฒนาสุขภาพภาคประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ข้อมูลหน่วยงาน

- ข้อมูลหน่วยงาน
- ประวัติความเป็นมา
- โครงสร้างหน่วยงาน
- ทำเนียบผู้บริหาร
- อำนาทหน้าที่
- ยุทธศาสตร์ - แผนปฎิบัติราชการ แผนงานโครงการประจำปี


ข้อมูลการให้บริการ


myhost