Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี งบ 2563.pdf ,

Post : 2020-02-26