Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563

      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : รูปแผน.pdf ,

Post : 2020-03-11