Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา CBC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา CBC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Link :

ไฟล์ที่แนบมา : Image_1979565.pdf ,

Post : 2020-12-07