Welcome to a Suwannaphum Hospital

043-581321 ต่อ 3 แฟกซ์ 043-581321 ต่อ 111
                EB 8 EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วย

      EB 8 EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วย

Link :

ไฟล์ที่แนบมา :
EB 8.1.pdf
EB 8.2.pdf
EB 8.pdf
บัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมิน ดีเด่น ดีมาก.pdf
บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติงาน.docx
ประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน.pdf


Post : 2020-12-23
post by : itadmin