2021-02-09 ประกาศโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
2020-11-26 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563
2020-03-02 การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอกดตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรรภูมิ
2020-03-12 คู่มือการบริหารความเสี่ยง
2020-03-12 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-03-12 สรุปวันลาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
2020-03-11 ประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
2020-03-11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
2020-03-11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-03-11 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-02-26 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-02-21 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2020-02-26 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
2020-03-11 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด
2020-03-11 ประกาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

2021-07-16   | ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึกและพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2021-05-31   | ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2021-05-27   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2021-04-28   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
2021-04-27   | ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์ และพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
2021-04-09   | ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
2021-03-22   | ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
2021-03-19   | ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานทำความสะอาด
2021-02-25   | ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
2021-02-23   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
2021-02-01   | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่งคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
2021-01-27   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2021-01-06   | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2020-12-28   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
2020-11-11   | ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วราย ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ลำดับ EB   ชื่อ EB