2021-09-02 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2021-02-09 ประกาศโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
2020-11-26 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563
2020-03-02 การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอกดตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรรภูมิ
2020-03-12 คู่มือการบริหารความเสี่ยง
2020-03-12 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-03-12 สรุปวันลาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
2020-03-11 ประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
2020-03-11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
2020-03-11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-03-11 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-02-26 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-02-21 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2020-02-26 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
2020-03-11 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด

2021-09-13   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2021-09-06   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
2021-09-04   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และพนักงานเปล
2021-09-02   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และพนักงานเปล
2021-08-30   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักเทคนิคการแพทย์
2021-08-24   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และพนักงานเปล
2021-08-11   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักเทคนิคการแพทย์
2021-08-09   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักเทคนิคการแพทย์
2021-08-03   | ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2021-07-30   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึกและพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2021-07-16   | ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึกและพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2021-05-31   | ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2021-05-27   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2021-04-28   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
2021-04-27   | ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์ และพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

ลำดับ EB   ชื่อ EB