2021-09-02 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2021-02-09 ประกาศโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
2020-11-26 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563
2020-03-02 การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอกดตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรรภูมิ
2020-03-12 คู่มือการบริหารความเสี่ยง
2020-03-12 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-03-12 สรุปวันลาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
2020-03-11 ประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
2020-03-11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
2020-03-11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-03-11 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-02-26 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-02-21 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2020-02-26 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
2020-03-11 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด

2021-12-08   | รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเปล
2021-11-15   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
2021-10-29   | ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ พนักงานเปล
2021-10-27   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ พนักงานเปล
2021-10-26   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2021-10-25   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2021-10-07   | ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานเปล
2021-10-01   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล
2021-09-22   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2021-09-13   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2021-09-06   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
2021-09-04   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และพนักงานเปล
2021-09-02   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และพนักงานเปล
2021-08-30   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักเทคนิคการแพทย์
2021-08-24   | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และพนักงานเปล

ลำดับ EB   ชื่อ EB