2020-02-18 ทดสอบ
2020-02-18 เทส
2020-01-07 เผยแพร่งานวิจัย R2R ประจำปี 2562
2019-10-08 ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ รพ.สุวรรณภูมิ
2019-10-07 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าสหกรณ์
2019-09-05 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสหกรณ์โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
2019-06-26 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-06-26 โครงการประชุมวิชาการความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ประจำปี 2562 เครือข่ายอำเภอสุวรรณภูมิ
2019-06-26 สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
2019-06-26 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
2019-06-26 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2019-06-26 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
2019-06-26 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
2019-06-25 ประกาศคำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2019-06-25 รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

2019-11-26   | ประกาศผลการสอบลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค
2019-11-26   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2019-11-25   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
2019-11-12   | ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน จำนวน 2 อัตรา
2019-10-30   | ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2019-10-30   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
2019-08-29   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
2019-08-29   | ปรกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2019-08-13   | ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา
2019-07-19   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
2019-07-08   | ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
2019-06-28   | ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล
2019-06-28   | ประกาศผลการสอบลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยาและนักเทคนิคการแพทย์
2019-06-28   | ประกาศผลการสอบลูกจ้างรายวัน
2019-06-26   | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

ลำดับ EB   ชื่อ EB
1   วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
2   หน่วยงานมีการกำหนดมาตการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3   หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
4   หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
5   หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
6   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
7   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
8   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
9   หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจุบัน
10   EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
11   EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
12   EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
13   หน่วยงานมีการกำหนดกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
14   หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
15   หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
16   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
17   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
18   หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
19   หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
20   หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
21   หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
22   หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
23   หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
24   หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
25   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
26   หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้