2020-11-26 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563
2020-03-02 การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอกดตลาด ของโรงพยาบาลสุวรรรภูมิ
2020-03-12 คู่มือการบริหารความเสี่ยง
2020-03-12 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-03-12 สรุปวันลาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
2020-03-11 ประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
2020-03-11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
2020-03-11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-03-11 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-02-26 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-02-21 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2020-02-26 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
2020-03-11 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด
2020-03-11 ประกาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก
2020-03-11 ประกาศ เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

2021-01-06   | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2020-12-28   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
2020-11-11   | ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วราย ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
2020-11-09   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2020-11-09   | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
2020-10-30   | ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
2020-10-26   | ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
2020-10-26   | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
2020-10-06   | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
2020-08-27   | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทำความสะอาด
2020-08-25   | รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก 1 อัตรา
2020-08-17   | รับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทำความสะอาด
2020-05-28   | รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง
2020-03-30   | ประกาศผลการสอบลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
2019-11-26   | ประกาศผลการสอบลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค

ลำดับ EB   ชื่อ EB