SUWANNAPHUM HOSPITAL - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
4
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
38
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
37
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1
ออนไลน์มากที่สุด:
4 - มกราคม 15, 2020, 09:17:58 am
ออนไลน์วันนี้:
0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.01
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.14
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.14
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
4
สมาชิกล่าสุด:
pissysmile
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
0.48
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ประสิทธิผลของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ทรงพล สร้างพล)
1
การเปรียบเทียบความรู้ การปฏิบัติตัวและเจตคติ ต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีของผู้ที่มาตรวจ คัดกรอง ระหว่างชุมชนเขตเมืองและเขตชนบทใน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
0
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายในการลดความเมื่อยล้า สำหรับพนักงานขับรถพยาบาล โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
0
ความรูและการปฏิบัตติวัของผูป่วยเบาหวานทมีภาวะน้าตาลในเลือดสูง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
0
ประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
0
การเปรียบเทียบความรู้ในการดูแลแผลผ่าตัดก่อนและหลังการให้สุขศึกษา ในผู้ป่วยและญาติที่ใส่ K-wire fixation
0
การเปรียบเทียบการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ระหว่างการวัดระดับความสูงของมดลูกและผลคูณของ ระดับความสูงของมดลูกกับเส้นรอบท้องที่ระดับสะดือ
0
ปัจจัยที่มีมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
0
แนวทางการสรุปโรคสำหรับแพทย์ ปีงบประมาณ2563
0
การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมให้สุขศึกษาการป้องกัน และควบคุม โรคมือ เท้า ปากของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
0

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

การเปรียบเทียบการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ระหว่างการวัดระดับความสูงของมดลูกและผลคูณของ ระดับความสูงของมดลูกกับเส้นรอบท้องที่ระดับสะดือ
9
แนวทางการสรุปโรคสำหรับแพทย์ ปีงบประมาณ2563
8
ประสิทธิผลของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ทรงพล สร้างพล)
5
ประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
3
การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการสอนในผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดและผู้ดูแล ในโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
3
การประเมินผลโครงการอบรมปฏิบัติการและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของลักษณะ งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายในการลดความเมื่อยล้า สำหรับพนักงานขับรถพยาบาล โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2
EP10 ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19 (Personnel Safety)
2
ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลและป้องกันโรคไตเรื้อรังแบบมีส่วนร่วมในผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
2

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

suwan
2ชั่วโมง 52นาที
pissysmile
25นาที
aof
25นาที
half
20นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2020 41 43 4 4
ตุลาคม 2020 0 0 0 1
กันยายน 2020 7 7 0 2
สิงหาคม 2020 0 0 0 2
กรกฎาคม 2020 0 0 0 1
มิถุนายน 2020 0 0 0 1
พฤษภาคม 2020 0 0 0 2
เมษายน 2020 0 0 0 3
มีนาคม 2020 0 0 0 1
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 1
มกราคม 2020 34 36 4 4